Program Akademik | FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
» JABATAN » Jabatan Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan » Program Akademik

Program Akademik

PRA-SISWAZAH

STRUKTUR KURIKULUM/ CURRICULUM STRUCTURE

 

Nama Program/ Name of Program

Bachelor Sains (Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan)/ Bachelor of Science (Environmental and Occupational Health)

Jumlah Kredit Bergraduat/ Total Credit for Graduation

143 Jam Kredit/ Credit Hours

Tempoh Pengajian/ Duration of Study

8 semester (4 tahun)

Matlamat Program (PEO)

1.     Melahirkan Pengawai Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan yang berpengetahuan dan pakar dalam penjagaan kesihatan masyarakat melalui kelestarian dan peningkatan kualiti alam sekitar dan tempat kerja serta kualiti kehidupan bermasyarakat

 

2.     Melahirkan Pengawai Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan yang mahir, inovatif dan peka dalam menangani masalah kesihatan persekitaran masyarakat, tempat kerja serta nilai dan budaya negara

 

3.     Melahirkan Pengawai Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan yang berkeupayaan mengendalikan penyelidikan dan perundingan berkualiti di peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa

Jangka masa pengajian dan kaedah penyampaian

 

Pengajian sepenuh masa adalah selama lapan (8) semester (4 tahun), dengan jumlah kredit minimum bergraduat sebanyak 143 jam kredit, termasuk 2 kredit ko-kurikulum.

 

Kaedah penyampaian adalah secara kuliah, amali, tutorial, seminar, pembelajaran berpusatkan pelajar, pembelajaran teradun (blended learning), pembentangan dalam kelas, lawatan ke industri, tugasan individu, tugasan berkumpulan, e-learning dan penyelidikan.

Nilai kredit 

143 kredit termasuk dua (2) jam kredit ko-kurikulum

Kaedah pengajian 

Pengajian sepenuh masa, lapan (8) semester dalam jangka masa empat (4) tahun.
 Kaedah penyampaian Deliver methods Kepelbagaian kaedah dan sumber pembelajaran di dalam bilik kuliah melalui interaksi dalam kelas, perbincangan kumpulan, projek, latihan penyelesaian masalah, pembentangan dan seminar. Di luar bilik kuliah, pelajar digalakkan menghadiri seminar, sesi perkongsian pengetahuan, latihan profesional dan persidangan. Pelajar dapat memperoleh ilmu, menguasai kemahiran, dan membentuk sikap dan tatalaku sebagai persediaan pembelajaran mereka, perkembangan individu, dan kerjaya masa depan.
Keperluan kemasukan/ Entry Requirements

Kelayakan untuk mengikuti Program Bacelor Sains Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan dengan Kepujian adalah:

 

i. Syarat Minimum Calon STPM

 

A. Syarat Am Universiti

1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM);

2. Lulus dengan kepujian dalam Bahasa Melayu/

Bahasa Malaysia dan lulus mata pelajaran Sejarah pada

peringkat SPM/ setaraf;

3. Lulus peringkat STPM dengan mendapat sekurang-

kurangnya;

i. Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran pengajian

Am; dan

ii. Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain.

4. Mendapat sekurangkurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

B. Keperluan Khas Program

1. Sekurang-kurangnya mendapat Gred B (NGMP 3.00)

dalam mata pelajaran Biologi pada peringkat STPM

dan Kepujian dalam mata pelajaran Kimia dan Fizik pada

peringkat SPM; atau

2. Sekurang-kurangnya mendapat Gred B (NGMP 3.00)

dalam mata pelajaran Kimia pada peringkat STPM

dan Kepujian dalam mata pelajaran Biologi dan Fizik

pada peringkat SPM.

 

ii. Syarat Minimum Calon Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM dan UPM

A. Syarat Am Universiti

1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM);

2. Lulus dengan kepujian dalam Bahasa Melayu/

Bahasa Malaysia dan lulus mata pelajaran Sejarah pada

peringkat SPM/ setaraf;

3. Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM dan UPM dengan

sekurang-kurangnya mendapat PNGK 2.00;

4. Mendapat sekurangkurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

B. Keperluan Khas Program

1. Matrikulasi Sains Hayat/ Sains Fizikal

2. Sekurang-kurangnya mendapat Gred B (3.00) dalam

mata pelajaran Biologi dan kepujian dalam mata

pelajaran Kimia dan Fizik pada peringkat SPM; atau

3. Sekurang-kurangnya mendapat Gred B (3.00) dalam

mata pelajaran Kimia dan kepujian dalam mata

pelajaran Biologi dan Fizik pada peringkat SPM.

 

iii. Syarat Minimum Calon Kelayakan Setaraf

A. Syarat Am Universiti

1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM);

2. Lulus dengan kepujian dalam Bahasa Melayu/

Bahasa Malaysia dan lulus mata pelajaran Sejarah pada

peringkat SPM/ setaraf;

3. Mempunyai kelulusan Diploma atau kelulusan lain

yang diiktirafkan setaraf dengannya oleh Kerajaan

Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti;

4. Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET)

 

B. Keperluan Khas Program

1. Diploma dalam bidang yang sesuai atau kelayakan

lain yang diiktiraf oleh Senat UPM; atau

2. Diploma dalam bidang Kejururawatan, Kesihatan

Persekitaran, Kejuruteraan, Biologi serta Kimia yang

diiktiraf oleh Senat UPM; atau

3. Calon-calon yang berkhidmat dalam Perkhidmatan

Kesihatan (seperti Penolong Pegawai Kesihatan

Persekitaran, Pembantu Perubatan dan Jururawat

dari Kementerian Kesihatan Malaysia dan yang

diiktiraf oleh Senat, UPM mestilah memenuhi syarat

berikut:-

i. Memiliki Sijil SPM dan lulus mata pelajaran

Matematik dan Sains;

ii. Memiliki Sijil dalam bidang yang berkenaan;

iii. Memiliki sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman

dalam bidang Sains Kesihatan Persekitaran

 

Syarat kemasukan Calon Antarabangsa

Klik Sini

Semakan Kurikulum

Program ini telah melaksanakan semakan kurikulum pada 2018. Kurikulum baru telah mula dilaksanakan sepenuhnya pada sesi kemasukan 2018/2019.

 

Hasil pembelajaran program (Program Outcome, PO) berdasarkan standard MQA adalah pelajar dapat:

 

PO1: Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran untuk menilai dan memantau persekitaran, tempat kerja dan kesihatan manusia.

PO2: Menilai, mencegah, mengawal dan menguruskan masalah  kesihatan  persekitaran dan pekerjaan.

PO3: Merancang, melaksana dan menilai program  dan  strategi  kesihatan  persekitaran dan pekerjaan.

PO4: Menilai dan menganalisis isu-isu keselamatan dan  kesihatan  pekerjaan  di tempat kerja dan dalam masyarakat.

PO5: Mentafsir, menganalisis, mensintesis dan mencadangkan langkah-langkah pencegahan dan pembetulan dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

PO6: Mendidik dan melatih pekerja, majikan dan masyarakat mengenai bidang Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.

PO7: Menggunakan prinsip saintifik berasaskan bukti dalam membincangkan idea-  idea penambahbaikan dalam bidang Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.

PO8: Menunjukkan sensitiviti dan tanggungjawab terhadap masyarakat,  budaya, agama dan alam sekitar.

PO9: Mematuhi prinsip-prinsip perundangan  dan  etika  serta  kod  profesional kelakuan dalam kesihatan persekitaran dan pekerjaan.

PO10: Berkomunikasi dengan berkesan dalam bentuk lisan  dan  bertulis  dengan  rakan sebaya, profesional penjagaan kesihatan, pihak berkepentingan dan advokasi masyarakat umum.

PO11: Menunjukkan kemahiran profesional, pengurusan, interpersonal dan sosial.

PO12: Menunjukkan kepimpinan dan kemahiran berkolaborasi dengan profesional penjagaan kesihatan dan profesional lain.

PO13: Mengenal pasti, menganalisis dan mentafsir data kritikal dan masalah kesihatan persekitaran dan pekerjaan untuk menyediakan penyelesaian berdasarkan bukti.

PO14: Menjalankan penyelidikan yang berkaitan dengan kesihatan persekitaran dan pekerjaan di bawah pengawasan.

PO15: Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dan sistem pengurusan maklumat untuk meningkatkan amalan kesihatan persekitaran dan pekerjaan.

PO16: Menggunakan kemahiran dan prinsip pembelajaran sepanjang hayat dalam pembangunan akademik dan kerjaya.

PO17: Memasukkan perspektif perniagaan dan dunia sebenar di tempat kerja dan aktiviti harian dan menunjukkan kemahiran keusahawanan.

 

  1. Kursus Wajib/ Compulsory Courses (20 kredit/ credits)

 

Kod Kursus/ Course Code

Nama Kursus/ Course Name

Kr

K

A/T

PRASYARAT/

PREREQUISITE

SKP2203

Tamadun Islam Tamadun Asia/ Islamic Civilization and Asian Civilization

2

2

0

Tiada/ None

SKP2204

Hubungan Etnik/ Ethnic Relations

2

2

0

Tiada/ None

SKP2101

Kenegaraan Malaysia/ Malaysian Nationhood

3

3

0

Tiada/ None

PRT2008

Pertanian dan Manusia/ Agriculture and Human

2

2

0

Tiada/ None

SKP2501

Pengantar Psikologi/ Introduction to Psychology

3

3

0

Tiada/ None

BBI2423

Academic Interaction and Presentation

3

2

1

CEL2102

BBI2424

Academic Writing

3

2

1

BBI2423

QKxxxxx

Kokurikulum I/ Co-curriculum I

1

0

1

 

QKxxxxx

Kokurikulum II/ Co-curriculum II

1

0

1

 

Nota/ Notes : Kr = Jam Kredit/ Credit Hour, K = Kuliah/ Lecture, A = Amali/ Laboratory, T = Tutorial

 

  1. Kursus Asas/ Basic Courses (26 kredit/ credits)

 

Kod Kursus/ Course Code

Nama Kursus/ Course Name

Kr

K

A/T

PRASYARAT/

PREREQUISITE

SBP3111

Fisiologi Manusia/Human Physiology

4

3

1

Tiada/ None

SBP3201

Asas Biokimia Perubatan/ Basic Medical Biochemistry

3

2

1

Tiada/ None

SBP3403

Asas Mikrobiologi Perubatan/ Basic Medical Microbiology

3

2

1

Tiada/ None

EOH3307

Biostatistik Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan/ Environmental and Occupational Health Biostatistics

3

2

1

Tiada/ None

CHM3201

Kimia Organik I/ Organic Chemistry I

4

3

1

Tiada/ None

EOH3401

Prinsip Kesihatan/ Principles of Health

3

3

0

Tiada/ None

MGM3180

Asas Keusahawanan/ Basic Entrepreneurship

3

2

1

Tiada/ None

SSK3000

Teknologi Maklumat dan Penggunaan/ Information Technology And Its Applications

3

2

1

Tiada/ None

Nota/ Notes : Kr = Jam Kredit/ Credit Hour, K = Kuliah/ Lecture, A = Amali/ Laboratory, T = Tutorial

 

  1. Kursus Profesional/ Profesional Courses (63 kredit/ credits)

 

Kod Kursus/ Course Code

Nama Kursus/ Course Name

Kr

K

A/T

PRASYARAT/

PREREQUISITE

EOH3101

Prinsip Kesihatan Persekitaran/ Principles of Environmental Health

3

3

0

Tiada/ None

EOH3103

Kesihatan Komuniti dan Pencemaran Udara/ Community Health and Air Pollution

3

2

1

Tiada/ None

EOH3202

Kesihatan Pekerjaan/ Occupational Health

3

3

0

Tiada/ None

EOH3203

Higin Industri/ Industrial Hygiene

3

0

3

Tiada/ None

EOH3206

Keselamatan Industri dan Tindakan Kecemasan/ Industrial Safety and Emergency Response

4

4

0

Tiada/ None

EOH3306

Pengurusan Bahan Toksik dan Sisa Pepejal/ Management of Toxic Substances and Solid Wastes

3

3

0

EOH3304

EOH3304

Perundangan dan Etika Profesional Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan/ Environmental and Occupational Health Laws and Professional Ethics

4

4

0

Tiada/ None

EOH3402

Pengurusan Program Kesihatan Komuniti/ Community Health Program Management

3

3

0

EOH3401

EOH4101

Pemantauan dan Analisis Dalam Kesihatan Persekitaran/ Environmental Health Monitoring and Analysis

3

2

1

EOH3103

EOH4104

Kualiti Air Dalam Kesihatan Persekitaran/ Water Quality in Environmental Health

3

2

1

Tiada/ None

EOH4201

Ergonomik/ Ergonomics

3

3

0

EOH3203

EOH4202

Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan/ Occupational Safety and Health Management System

3

3

0

EOH3202

EOH4301

Toksikologi Industri dan Persekitaran/ Industrial and Environment Toxicology

3

3

0

Tiada/ None

EOH4302

Epidemiologi Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan/ Environmental and Occupational Health Epidemiology

3

3

0

Tiada/ None

EOH4304

Penilaian Pendedahan dan Risiko Kesihatan Bahan Kimia/ Assessment of Exposure and Chemical Health Risk

3

3

0

EOH4301

EOH4306

Kaedah Penyelidikan Kesihatan/ Health Research Methodology

4

3

1

EOH3307

EOH4308

Penilaian Impak Kesihatan/ Health Impact Assessment

3

3

0

EOH4301 &

EOH4302

EOH4959 A&B

Disertasi Bacelor/ Bachelor Dissertation

6

0

6

EOH4306

PKK3107

Keselamatan Makanan Untuk Kesihatan Pengguna/ Food Safety for Consumer Health

3

2

1

Tiada/ None

Nota/ Notes : Kr = Jam Kredit/ Credit Hour, K = Kuliah/ Lecture, A = Amali/ Laboratory, T = Tutorial

 

  1. Latihan Industri/ Industrial Training (28 kredit/ credits)

 

Kod Kursus/ Course Code

Nama Kursus/ Course Name

Kr

K

A/T

PRASYARAT/

PREREQUISITE

EOH4905

Latihan Industri Kesihatan Persekitaran/ Environmental Health Industrial Training

4

0

4

Tiada/ None

EOH4906

Latihan Industri Kesihatan Komuniti/ Community Health Industrial Training

4

0

4

Tiada/ None

EOH4907

Latihan Industri Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan/ Environmental and Occupational Health Industrial Training

20

0

20

Tiada/ None

Nota/ Notes : Kr = Jam Kredit/ Credit Hour, K = Kuliah/ Lecture, A = Amali/ Laboratory, T = Tutorial

 

  1. Kursus Elektif/ Elective Courses(Minimum 6 kredit/credits)

 

Kod Kursus/ Course Code

Nama Kursus/ Course Name

Kr

K

A/T

PRASYARAT/

PREREQUISITE

BBxxxxx

Bahasa Global/ Global Language

3

2

1

Tiada/ None

EOH3403

Kawalan dan Pengurusan Penyakit Berjangkit/ Control and Management of Communicable Diseases

3

3

0

EOH3401

EOH3404

Kawalan dan Pengurusan Penyakit Tidak

Berjangkit/ Control and Management of Non-Communicable Diseases

3

3

0

EOH3401

EOH3405

Parasitologi Persekitaran/ Environmental Parasitology

3

3

0

Tiada/ None

EOH4103

Polisi dan Perancangan Kesihatan

Persekitaran/ Environmental Health Policy and Planning

3

3

0

EOH3304

Nota/ Notes : Kr = Jam Kredit/ Credit Hour, K = Kuliah/ Lecture, A = Amali/ Laboratory, T = Tutorial

 

Nota Penting/Notes :

 

  1. Pelajar diwajibkan memilih 2 kredit daripada kursus kokurikulum yang ditawarkan oleh universiti/ It is compulsory for students to take 2 credits of co-curriculum courses offered by the university
  2. Pelajar perlu melengkapkan pakej keperluan bahasa inggeris seperti jadual di bawah :

(Butiran lanjut mengenai CEL dan LAX sila rujuk di muka surat belakang buku panduan ini)

Students need to complete the english package as the table below: For more details on CEL and LAX please refer to the back/last page of this book.

MUET Band

TOEFL/IELTS

Score

CIEP

Level

Graduation Requirements for 4-year programmes

1 & 2

-

107

3 BBI + 3 CEL + 24 LAX points

3 & 4

TOEFL 500 - 599

IELTS 5.5 - 6.5

108 – 109

2 BBI + 2 CEL + 24 LAX points

5 & 6

TOEFL 600 - 677

IELTS 7.0 - 9.0

-

 

2 LPE + 1 CEL + 24 mata LAX 

atau

1 LPE + 1 CEL + 24 mata LAX (+1 bahasa global)

 

TAHUN 1/ 1ST YEAR

 

SEMESTER 1/ 1ST SEMESTER

Kod Kursus/ Course Code

Nama Kursus/ Course Name

Kr

K

A/T

SKP2101

Kenegaraan Malaysia/ Malaysian Nationhood

3

3

0

SSK3000

Teknologi Maklumat dan Penggunaan/ Information Technology And Its Applications

3

2

1

EOH3401

Prinsip Kesihatan/ Principles of Health

3

3

0

CHM3201

Kimia Organik I/ Organic Chemistry I

4

3

1

PRT2008

Pertanian dan Manusia/ Agriculture and Human

2

2

0

BBI2423

Academic Interaction and Presentation

3

2

1

QKxxxxx

Kokurikulum/ Co-curriculum

1

0

1

 

JUMLAH

19

15

4

 

SEMESTER 2/ 2ND SEMESTER

Kod Kursus/ Course Code

Nama Kursus/ Course Name

Kr

K

A/T

SKP2203

Tamadun Islam dan Tamadun Asia/ Islamic Civilization and Asian Civilization

2

2

0

SKP2204

Hubungan Etnik/ Ethnic Relations

2

2

0

SBP3111

Fisiologi Manusia/ Human Physiology

4

3

1

SBP3201

Asas Biokimia Perubatan/ Basic Medical Biochemistry

3

2

1

EOH3101

Prinsip Kesihatan Persekitaran/ Principles of Environmental Health

3

3

0

BBI2424

Academic Writing

3

2

1

QKxxxxx

Kokurikulum/ Co-curriculum

1

0

1

 

JUMLAH

18

14

4

 

TAHUN 2/ 2ND YEAR

 

SEMESTER 1/ 1ST SEMESTER

Kod Kursus/ Course Code

Nama Kursus/ Course Name

Kr

K

A/T

EOH3103

Kesihatan Komuniti dan Pencemaran Udara/ Community Health and Air Pollution

3

2

1

EOH3202

Kesihatan Pekerjaan/ Occupational Health

3

3

0

EOH3304

Perundangan dan Etika Profesional Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan/ Environmental and Occupational Health Laws and Professional Ethics

4

4

0

EOH3307

Biostatistik Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan/ Environmental and Occupational Health Biostatistics

3

2

1

EOH4905

Latihan Industri Kesihatan Persekitaran/ Environmental Health Industrial Training

4

0

4

SBP3403

Asas Mikrobiologi Perubatan/ Basic Medical Microbiology

3

2

1

 

JUMLAH

20

13

7

 

SEMESTER 2/ 2ND SEMESTER

Kod Kursus/ Course Code

Nama Kursus/ Course Name

Kr

K

A/T

SKP2501

Pengantar Psikologi/ Introduction to Psychology

3

3

0

MGM3180

Asas Keusahawanan/ Basic Entrepreneurship

3

2

1

EOH3206

Keselamatan Industri dan Tindakan Kecemasan/ Industrial Safety and Emergency Response

4

4

0

EOH4104

Kualiti Air Dalam Kesihatan Persekitaran/ Water Quality in Environmental Health

3

2

1

EOH4301

Toksikologi Industri dan Persekitaran/ Industrial and Environment Toxicology

3

3

0

EOH4302

Epidemiologi Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan/ Environmental and Occupational Health Epidemiology

3

3

0

 

JUMLAH

19

17

2

 

TAHUN 3/ 3RD YEAR

 

SEMESTER 1/ 1ST SEMESTER

Kod Kursus/ Course Code

Nama Kursus/ Course Name

Kr

K

A/T

EOH3306

Pengurusan Bahan Toksik dan Sisa Pepejal/ Management of Toxic Substances and Solid Wastes

3

3

0

EOH3402

Pengurusan Program Kesihatan Komuniti/ Community Health Program Management

3

3

0

EOH4101

Pemantauan dan Analisis Dalam Kesihatan Persekitaran/ Environmental Health Monitoring and Analysis

3

2

1

EOH4306

Kaedah Penyelidikan Kesihatan/ Health Research Methodology

4

3

1

EOH4906

Latihan Industri Kesihatan Komuniti/ Community Health Industrial Training

4

0

4

 

Elektif/ Elective

3

3

0

 

JUMLAH

20

14

6

 

SEMESTER 2/ 2ND SEMESTER

Kod Kursus/ Course Code

Nama Kursus/ Course Name

Kr

K

A/T

PKK3107

Keselamatan Makanan Untuk Kesihatan Pengguna/ Food Safety for Consumer Health

3

2

1

EOH3203

Higin Industri/ Industrial Hygiene

3

0

3

EOH4304

Penilaian Pendedahan dan Risiko Kesihatan Bahan Kimia/ Assessment of Exposure and Chemical Health Risk

3

3

0

EOH4959A

Disertasi Bacelor/ Bachelor Dissertation

3

0

3

 

Elektif/ Elective

3

3

0

 

JUMLAH

15

8

7

 

TAHUN 4/ 4TH YEAR

 

SEMESTER 1/ 1ST SEMESTER

Kod Kursus/ Course Code

Nama Kursus/ Course Name

Kr

K

A/T

EOH4308

Penilaian Impak Kesihatan/ Health Impact Assessment

3

3

0

EOH4201

Ergonomik/ Ergonomics

3

3

0

EOH4202

Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan/ Occupational Safety and Health Management System

3

2

1

EOH4959B

Disertasi Bacelor/ Bachelor Dissertation

3

0

3

 

JUMLAH

12

8

4

 

SEMESTER 2/ 2ND SEMESTER

Kod Kursus/ Course Code

Nama Kursus/ Course Name

Kr

K

A/T

EOH4907

Latihan Industri Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan/ Environmental and Occupational Health Industrial Training

20

0

20

 

JUMLAH

20

0

20

 

SISWAZAH

MASTER (KESIHATAN PERSEKITARAN DAN PEKERJAAN)

Sila hubungi 03-97692395/2396/2397 untuk maklumat lanjut Program Master (Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan).

Kemaskini:: 22/09/2020 [yubin]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 9769 2300
03 9769 2300
03 9769 2585
WWEBPA~